QUỸ THƯỞNG (Linh (4.6), Khang (1.45), Nhân (1.55), Bá (1.6), Nhựt (0.75), Rùa (2.45), Huy, Nam (0.9), Nghĩa (1.95), Trâm (1.35), Quyên (1.95), A.Bình,  A.Nhật (0.75), Liễu (1) , Hậu (1), Tâm, Tuấn, Mén, Mai Hưng (), Tuấn, Thùy (0.75), Hưng (1.45), Vũ, Hà, Liên (0.925), Gấu, Trang, Hoàng (1.17), Mai (1.65), Sang (1.95), Bảo (4.7), Nhàn : 10 tr

QUỸ THƯỞNG (Linh (4.6), Khang (1.45), Nhân (1.55), Bá (1.6), Nhựt (0.75), Rùa (2.45), Huy, Nam (0.9), Nghĩa (1.95), Trâm (1.35), Quyên (1.95), A.Bình,  A.Nhật (0.75), Liễu (1) , Hậu (1), Tâm, Tuấn, Mén, Mai Hưng (), Tuấn, Thùy (0.75), Liên (0.925), Gấu, Trang, Hoàng (1.17), Mai (1.65), Sang (1.95), Bảo (4.7), Nhàn : 54.245 tr

QUỸ THƯỞNG (Linh (5.875), Khang (1.45), Nhân (1.55), Bá (4.8), Nhựt (0.75), Rùa (2.45), Huy, Nam (0.9), Nghĩa (3.4), Trâm (1.35), Quyên (1.95), A.Bình,  A.Nhật (0.75), Liễu (1) , Hậu (1), Tâm, Tuấn (0.5), Mén, Mai Hưng (), Tuấn (0.7), Thùy (1.25), Hưng (1.45), Vũ, Hà, Liên (1.825), Gấu (0.75), Trang (1.75), Hoàng (1.17), Mai (1.65), Sang (3.2), Bảo (4.7), Nhàn (0.75), Tín (1), A.Chiến (0.5) : 84.77 tr

QUỸ THƯỞNG (Linh (5.875), Khang (2.9), Nhân (1.55), Bá (5.925), Nhựt (3.25), Rùa (2.45), Huy, Nam (0.9), Nghĩa (4.4), Trâm (1.35), Quyên (1.95), A.Bình,  A.Nhật (0.75), Liễu (1) , Hậu (4.5), Tâm, Tuấn (0.5), Mén, Mai Hưng (), Tuấn (5.7), Thùy (1.23), Hưng (1.45), Vũ, Hà, Liên (1.825), Gấu (2), Trang (1.75), Hoàng (1.17), Mai (2.575), Sang (4.1), Bảo (4.7), Nhàn (0.75), Tín (2.15), A.Chiến (0.5) Lợi (1.925) : 109.245 tr

QUỸ THƯỞNG (Linh (5.875), Khang (2.9), Nhân (1.55), Bá (5.925), Nhựt (3.25), Rùa (2.45), Huy, Nam (0.9), Nghĩa (4.4), Trâm (1.35), Quyên (1.95), A.Bình (2),  A.Nhật (0.75), Liễu (1) , Hậu (4.5), Tâm, Tuấn (0.5), Mén, Mai Hưng (), Tuấn (5.7), Thùy (1.23), Hưng (1.45), Vũ, Hà, Liên (1.825), Gấu (4.5), Trang (1.75), Hoàng (1.17), Mai (2.575), Sang (4.1), Bảo (4.7), Nhàn (0.75), Tín (2.15), A.Chiến (2) Lợi (1.925), Thuỷ (2.3): 111.745 tr

QUỸ THƯỞNG (Linh (5.875), Khang (2.9), Nhân (1.5

Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.